PLUSS MEDIA AS avtalevilkår gjeldende fra 01. Januar 2019

1. Betingelser

Disse vilkår gjelder ved kjøp av varer og tjenester fra PLUSS MEDIA AS (“PLUSS MEDIA“) såfremt ikke vilkårene senere er endret ved skriftlig avtale.

2. Definisjon

Med “PLUSS MEDIA“ menes PLUSS MEDIA AS, et aksjeselskap registret i Norge med organisasjonsnummer 916 007 701.

Med Kunde menes den part som inngår avtale om leveranse fra PLUSS MEDIA.

3. Bestilling og ordrens gyldighet

Bindende bestilling finner sted når Kunde bekrefter ordre med tilhørende leveranser fra PLUSS MEDIA.

Bestilling er bindende selv om Kunde ikke har levert alle nødvendige opplysninger eller informasjon.

PLUSS MEDIA forbeholder seg retten til å avvise alle bestillinger uten begrunnelse, og vil da refundere eventuelle innbetalinger fra kunde.

Kunde er selv ansvarlig for å ta kontakt dersom nødvendige opplysninger for aktivering av tjenesten ikke er mottatt.

4. Underleverandører

PLUSS MEDIA har rett til å benytte underleverandører i forbindelse med leveranse av produkter og tjenester.

5. Leveringstid

Fra bestillingen er mottatt vil tjenesten og/eller produktet normalt leveres innen 30 arbeidsdager. Hvis partene ikke har avtalt tidspunktet for levering av tjenesten og/eller produktet, skal PLUSS MEDIA levere innen rimelig tid fra bestillingen er mottatt. Hvis PLUSS MEDIA’s levering hindres, vanskeliggjøres eller vesentlig fordyres på grunn av omstendigheter som nevnt i punkt 21, eller pga. forhold på Kundens side, kan tidspunkt for levering bli forlenget tilsvarende. PLUSS MEDIA har ikke ansvar for eventuelle feil i materiale levert av Kunden, som påvirker estimerte leveringstider eller økonomiske tap Kunden måtte få som følger av forsinket eller uteblitt leveranse.

Dersom PLUSS MEDIA ikke har mottatt tilbakemelding innen 5 virkedager på materiale oversendt Kunden, anses oversendt materiale som akseptert av Kunden.

6. Kundeservice

Åpningstider for Kundesenter er hverdager fra 10:00 til 15:00. Lørdager og søndager etter særskilt avtale. Kundeservice kan nåes på epost og telefon.

PLUSS MEDIA forbeholder seg retten til å ikke være tilgjengelig enkelte tidspunkt i overnevnte tider.

Epost til kundeservice sendes til kundeservice@plussmedia.no

7. Løpende Avtaler 7.2. Google min bedrift

7.3. Hjemmeside

7.4. Support

7.5. Total Oversikt

7.6. Total Oversikt Premium

PLUSS MEDIA tilbyr ulike produkter, support, publisering og vedlikeholdsavtaler. Kostnad, innhold og responstider for de ulike avtalene er nærmere angitt i tilbud og/eller ordrebekreftelse.

7.1. Plusspakke og Plusspakke Premium

Plusspakke og Plusspakke Premium inneholder leveranser som angitt i ordrespesifikasjon. Avtale om Plusspakke og Plusspakke Premium løper for ett år fra utløp av prøveperioden dersom ikke annet er avtalt i ordrespesifikasjon. Deretter fornyes avtalen til gjeldende pris for to år av gangen frem til oppsigelse.

Google min bedrift inneholder leveranser som angitt i ordrespesifikasjon. Avtale om Google min bedrift løper for ett år fra utløp av prøveperioden dersom ikke annet er avtalt i ordrespesifikasjon. Deretter fornyes avtalen til gjeldende pris for to år av gangen frem til oppsigelse.

Omfanget av leveranse og drift av hjemmeside er angitt i kundeavtale. I tillegg gjelder særskilte vilkår for leveranse av hjemmeside.

Avtale om drifts- og serviceavtale for hjemmeside løper til gjeldende pris for to år av gangen fra avtaleinngåelse dersom ikke annet er avtalt i kundeavtalen.

Support utøves gjennom PLUSS MEDIA´s kundesenter i dets ordinære åpningstider. Support utenom ordinære åpningstider ytes etter særskilt avtale. Feilmelding må meldes til PLUSS MEDIA pr. e-post: kundeservice@plussmedia.no eller supporttelefon. Før feil meldes kundesenteret, skal Kunden undersøke om feil skyldes Kundens eget utstyr eller konfigurasjon. Dersom kunden melder om feil som ligger utenfor PLUSS MEDIAS ansvarsområde, for eksempel feil på eget utstyr, nettverk, innhold eller funksjonalitet som ikke er dekket opp i nåværende løsning, kan PLUSS MEDIA kreve dekket de nødvendige omkostninger forbundet med feilsøkingen

Total Oversikt er en tjeneste hvor PLUSS MEDIA avdekker Kundens forekomster på betalte oppføringer på nett. Kunden overleveres en oversikt over disse, og PLUSS MEDIA tilrettelegger oppsigelser. Kunden er selv juridisk ansvarlig for å si opp betalte oppføringer. PLUSS MEDIA fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle feil i Total Oversikt og økonomiske tap Kunden måtte få som følger av feil i Total Oversikt.

7.7. Prøveperiode

7.8. Digital Markedsføring SEO

Total Oversikt Premium inkluderer i tillegg til Total Oversikt (jfr. punkt 7.5) leveranser som angitt i ordrespesifikasjon. Avtale om Total Oversikt Premium løper for ett år fra utløp av prøveperioden dersom ikke annet er avtalt i ordrespesifikasjon. Deretter fornyes avtalen til gjeldende pris for to år av gangen frem til oppsigelse.

Der det er avtalt prøveperiode, løper denne fra avtaleinngåelse og med varighet som angitt i ordrebekreftelse. Etter endt prøveperiode skjer leveranser som Plusspakke og Plusspakke Premium (jfr. punkt 7.1). PLUSS MEDIA tilbyr prøveperioder på de fleste tjenester. Leveranser skal skje for det produktet det gjelder.

Detaljer for leveranse er beskrevet i kundeavtalen. For at PLUSS MEDIA skal kunne levere det som er avtalt er det nødvendig å ha et fungerende samarbeid og nødvendige tilganger til Kundens systemer. Dette kan inkludere eksisterende websider, markedsplaner, markedsføring, og tilgang til ansatte hos kunden. Mangel på, eller forsinkelse av, slike tilganger kan redusere eller hindre

fremdriften av leveransen, og PLUSS MEDIA kan ikke holdes ansvarlig for dette.

Avtale om Digital Markedsføring SEO løper til gjeldende pris for to år av gangen fra avtaleinngåelse dersom ikke annet er avtalt i kundeavtalen.

PLUSS MEDIA dekker ikke utlegg og kostnader til annonsering og andre tjenester kjøpt av tredjepart. Slike kostnader faktureres direkte fra 3.part eller viderefaktureres fra PLUSS MEDIA.

8. Priser

Alle priser er oppgitt eks. mva. og andre offentlige avgifter.

Det er prisen på ordrebekreftelsen som gjelder. Dersom det ikke er utstedt ordrebekreftelse gjelder prisen på fakturaen.

PLUSS MEDIA kan øke prisen med virkning fra neste avtaleperiode og senere avtaleperioder. Slik prisendring kan for eksempel være basert på det generelle prisnivået i bransjen, PLUSS MEDIA´S aktivitet på Tjenesten osv.

Prisendring vil bli varslet per SMS, e-post eller på annen hensiktsmessig måte senest én måned før oppsigelsesfrist utløper. Dersom Kunden ikke aksepterer den nye prisen, kan Kunden si opp avtalen ved skriftlig melding til oss innen oppsigelsesfristen utløper. I så fall opphører avtalen ved utløpet av inneværende avtaleperiode. Dersom prisøkningen for Kunden ikke overstiger 5 %, vil det ikke bli gitt noe særskilt varsel, og avtalen vil bli fornyet med ny pris.

9. Betalingsbetingelser

Tjenesten skal betales i henhold til gjeldende priser fastsatt av PLUSS MEDIA og angitt på faktura. Alle kunder vil bli kredittsjekket.

Avtalt beløp for leveranser faktureres ved avtaleinngåelse. Betalingsbetingelser er netto pr. 14 dager.

PLUSS MEDIA og PLUSS MEDIA’s samarbeidspartnere kan fakturere ekstra for eventuelle ekstraordinære møter med Kunde, og for ekstraordinært arbeid som Kunde ønsker utført og

som ikke normalt er inkludert. Likeledes kan det faktureres for andre ekstraordinære omkostninger. Fakturering ut over beløp iht. ordrebekreftelse skal opplyses Kunde på forhånd.

PLUSS MEDIA kan, inntil en gang pr. år, øke avtaleprisen i henhold til konsumprisindeksen for foregående år.

10. Tredjemann

En bestilling kan ikke kanselleres eller refunderes, selv om et eller flere av Kundens produkter eller tjenester levert av PLUSS MEDIA ikke blir godkjent opprettet, opplastet, publisert fjernet/slettet eller lignende av tredjemann og dette ikke skyldes forhold på PLUSS MEDIA sin side. Under enhver omstendighet kan ikke PLUSS MEDIA, PLUSS MEDIA’s ansatte eller PLUSS MEDIA’s samarbeidspartnere holdes ansvarlig dersom innhold, informasjon og lignende fra Kunden strider mot tredjemanns rettigheter.

11. Markedsføring

PLUSS MEDIA vil sende deg markedsføring i form av nyhetsbrev eller lignende basert på kundeforholdet mellom deg og PLUSS MEDIA. Dersom du ikke ønsker å motta slik markedsføring basert på kundeforholdet, kan du gi beskjed til oss om dette direkte på kundeservice@plussmedia.no eller ved å følge avmeldingslenken i markedsføringshenvendelsene du mottar.

12. Oppsigelse

Alle avtaler kan sies opp med en frist på 6 måneder om ikke annet er særskilt avtalt. Oppsigelse i Prøveperiode i henhold til ordrespesifikasjon. Om oppsigelse ikke blir foretatt innen fristen vil avtalen løpe for en ny avtaleperiode.

Oppsigelse må skje skriftlig og sendes pr post eller epost til kundeservice@plussmedia.no. Oppsigelse må inneholde firmanavn og organisasjonsnummer. Kun bemyndiget person hos Kunden kan si opp avtalen. Oppsigelser som er gitt muntlig eller sendt til andre epostadresser regnes som ugyldige. Oppsigelser regnes ikke som gyldige før de er bekreftet av PLUSS MEDIA.

PLUSS MEDIA kan til enhver tid si opp avtalen uten nærmere begrunnelse mot tilbakebetaling av en forholdsmessig del av fakturert beløp for det år avtalen sies opp.

13. Reklamasjon

Reklamasjoner på leverte tjenester skal skje skriftlig pr. epost til kundeservice@plussmedia.no og uten ugrunnet opphold. Klage på tjenester eller betalingskrav må skje innen forfall for faktura. Senere reklamasjoner skal anses som for sent fremsatt og bortfaller.

14. Tjeneste / Produkt informasjon

PLUSS MEDIA tar forbehold om at det kan forekomme trykkfeil i informasjon gitt på selskapets nettsider eller i annet publisert materiale.

PLUSS MEDIA tar videre forbehold om at tjenester / produkter ikke er tilgjengelige og om at bilder ikke overensstemmer med tjenestenes / produktets virkelige utseende.

15. Tolkning av avtalen

Hvis en del av denne avtalen blir kjent ugyldig eller ugjennomførbar i henhold til gjeldende lovgivning, skal den ugyldige eller ugjennomførlige bestemmelsen anses for å være erstattet av en gyldig, gjennomførlig bestemmelse som i størst mulig grad tilsvarer hensikten med den opprinnelige bestemmelsen, og resten av avtalen vil fortsette å gjelde. Punktoverskriftene i avtalen brukes utelukkende av bekvemmelighetshensyn for partene og har ingen rettslig eller kontraktsmessig betydning.

16. Tap av data

PLUSS MEDIA er ikke i noe tilfelle ansvarlig for tap av lagret informasjon.

17. Overdragelse

PLUSS MEDIA kan overdra denne avtalen helt eller delvis, med eller uten varsel til Kunden. Kunden har ikke rett til å overdra denne avtalen uten skriftlig samtykke fra PLUSS MEDIA.

18. Næringskjøp

Kunde er kjent med at alle tjenester levert av PLUSS MEDIA er å anse som næringskjøp og at særlige bestemmelser for forbrukerkjøp således ikke kommer til anvendelse.

19. Taushetsplikt

Partene i avtalen har taushetsplikt om opplysninger av konfidensiell art som kommer til dennes kjennskap om den annen part som en følge av avtalens utførelse.

20. Bruk i referansesammenheng og i markedsføring

PLUSS MEDIA har rett til å bruke alt som innebefattes i ordren i referansesammenheng og i all markedsføring. Dette innbefatter blant annet, men er ikke begrenset til, å opplyse om at PLUSS MEDIA har et kundeforhold med aktuell Kunde, bruk av Kundes logo, ‘screenshot’ av sosiale media sider og lignende.

21. Erstatning

PLUSS MEDIAs ansvar for erstatning ved mislighold er begrenset til direkte tap og oppad begrenset til summen avtalt for den enkelte leveranse innenfor en periode på 12 måneder.

22. Force majeure

PLUSS MEDIA svarer ikke for følger som skyldes offentlige bestemmelser, streik, lockout, krig, mobilisering, naturkatastrofer, omfattende virus- eller hackerangrep eller andre omstendigheter utenfor PLUSS MEDIA’s kontroll.

23. Trykkfeil

PLUSS MEDIA tar forbehold om eventuelle trykkfeil på websider, brosjyrer og/eller i annet materiell.

24. Tvister

Enhver konflikt mellom Kunde og PLUSS MEDIA i forbindelse med produkter og tjenester som er omfattet av denne avtale reguleres av norsk rett.

Dersom det oppstår uenighet mellom partene om tolkning eller rettsvirkninger av avtalen, skal partene først forsøke å bli enige gjennom forhandlinger og/eller mekling.

Partene vedtar Oslo Tingrett som verneting.